Wzory wniosków egzekucyjnych

Aby złożyć sprawę u komornika należy złożyć wypełniony wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu wykonawczego w kancelarii komornika, bądŸ przesłać listem poleconym. We wniosku, oprócz danych podstawowych należy podać wszelkie inne znane informacje na temat dłużnika, które mogą pomóc w prowadzeniu egzekucji należności (np. NIP, PESEL, REGON, czy prowadzi działalność gospodarczą i pod jaką nazwą, miejsce pracy, czy pobiera emeryturę lub rentę, rachunki bankowe, czy posiada samochody lub inne wartościowe ruchomości itp).

W części wniosku dotyczącym sposobów egzekucji zalecane jest wskazanie, oprócz egzekucji ze znanego majątku dłużnika, również innych sposobów, gdyż pozwoli to na ich zastosowanie w przypadku ustalenia takiej możliwości.

W przypadku gdy wierzyciel nie dysponuję informacjami o majątku dłużnika, stosownie do art 791^1 kpc może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku. Koszt poszukiwań 61,62 zł jako celowy koszt egzekucji w rozumieniu art 770 kpc obciąża dłużnika.

Poniżej wzory wniosków egzekucyjnych.

    Wniosek egzekucyjny w sprawach cywilnych (KM)

  Wniosek egzekucyjny w sprawach alimentacyjnych (KMP)